Sannobara Church of Christ

JAPANESE. Isehara City, Kanagawa.